xplorasolutions.com trabaja con nosotros
 
Inicio Contacto Aviso legal
      Home
Leader
 
Despre Leader
Cursuri de formare leader
Servicii xplora
 
Estas en: Xplora Solutions > Despre Leader > Dictionar Leader
 
Dictionar

Abordare „bottom up” (de jos în sus)
Participarea activa a populatiei locale în procesul de planificare, luare a deciziilor si implementare a strategiilor necesare dezvoltarii zonei.

Animator
Persoana care identifica problemele din spatiul rural, propune solutii pentru rezolvarea lor, promoveaza oportunitati de finantare.

APDRP
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, institutie publica cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – scopul APDRP îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala , atât din punct de vedere tehnic, cât si financiar.

Beneficiar
Reprezinta o persoana juridica/persoana fizica autorizata care a realizat un proiect (investitii, servicii) si care a încheiat un contract de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR.

Cererea de Finantare
Rreprezinta solicitarea completata electronic pe care potentialul beneficiar o înainteaza în vederea semnarii contractului de finantare a proiectului (investitii/servicii) pentru obtinerea finantarii nerambursabile.

Cooperare inter-teritoriala
Cooperare realizata între GAL-uri/ parteneriate din acelasi stat.

Cooperare transnationala
Cooperare între GAL-uri/parteneriate din state diferite.

Contractul de Finantare
document cadru care reglementeaza acordarea fondurilor nerambursabile între APDRP si beneficiarul fondurilor nerambursabile.

Contributia privata
Reprezinta o suma de bani care constituie implicarea financiara obligatorie a persoanei care solicita fonduri nerambursabile si pe care trebuie sa o utilizeze în vederea realizarii propriului proiect. Contributia privata reprezinta un anumit procent din valoarea eligibila a proiectului, variabil în functie de categoria actiunilor propuse spre finantare. Contributia privata trebuie sa acopere diferenta dintre cofinantarea publica (fondurile europene nerambursabile) si valoarea eligibila a proiectului.

Contributia privata poate fi asigurata din surse proprii, valabil în cazul potentialilor beneficiari care detin deja fondurile necesare pentru contributia financiara, fie din venituri provenite din sponsorizari, donatii si legate11, etc. dovedite în conditiile legii. Un alt mod de asigurare a cofinantarii private este prin credit bancar, valabil în cazul în care potentialii beneficiari nu detin fondurile necesare pentru contributia financiara proprie, dar îndeplinesc conditiile contractarii unui credit bancar.

Cofinantarea publica
Reprezinta fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investitii/servicii prin FEADR; aceasta este asigurata prin contributia Uniunii Europene si a Guvernului României.

Eligibil
Care îndeplineste criteriile si conditiile precizate în Ghidul. Solicitantului, Cererea de Finantare si Contractul de Finantare pentru FEADR.

Evaluarea
Reprezinta actiunea procedurala prin care documentatia pentru care se solicita finantare este analizata pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate si pentru selectarea proiectului, în vederea contractarii.

FEADR
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, este un instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

Fisa masurii
Reprezinta documentul care descrie motivatia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele masurii, aria de aplicare si actiunile prevazute, tipul de investitii/servicii, mentioneaza categoriile de beneficiari si tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile
Reprezinta fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investitii/servicii încadrate în aria de finantare a Masurii si care nu trebuie returnate – singurele exceptii sunt nerespectarea conditiilor contractuale si nerealizarea investitiei/serviciului conform proiectului aprobat de APDRP.

GAL
(Grup de Actiune Locala) - Parteneriate locale constituite din diversi reprezentanti ai sectoarelor privat, public si ai societatii civile;

LEADER
Axa în cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunitatilor rurale ca urmare a implementarii strategiilor elaborate de GAL (provine din limba franceza: Liaison Entre Actions de Développement de l' Economie Rurale - Legaturi între Actiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale).

MAPDR
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Masura
Defineste aria de finantare prin care se poate realiza cofinantarea proiectelor (reprezinta o suma de activitati cofinantate prin fondurinerambursabile).

PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala este documentul pe baza caruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si care respecta liniile directoare strategice de dezvoltare rurala ale Uniunii Europene.

Potential beneficiar (solicitant)
Reprezinta o persoana juridica/persoana fizica autorizata care este eligibila (care îndeplineste toate conditiile impuse prin FEADR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat înca un contract de finantare cu APDRP.

Reprezentantul legal
Reprezentant al proiectului care semneaza contractul de finantare (în cazul în care cererea va fi selectata) si care trebuie sa aiba si responsabilitati si putere decizionala din punct de vedere financiar în cadrul societatii.

Valoare eligibila a proiectului
Reprezinta suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii si/sau lucrari care se încadreaza în Lista cheltuielilor eligibile precizata în prezentul ghid si care pot fi decontate prin FEADR; procentul de cofinantare publica si privata se calculeaza prin raportare la valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea neeligibila a proiectului
Reprezinta suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii si/sau lucrari care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizata în prezentul ghid si, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinantare publica; cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral, din punct de vedere financiar de catre beneficiarul proiectului.

Valoare totala a proiectului
Reprezinta suma cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru investitii/servicii.

 

logos
pie